Cacao Club

За да се свържете с нас, моля използвайте данните по-долу. В същото време можете да използвате и

нашата „стена“  във Facebook за въпроси, желания и препоръки.

Благодарим ви!

 

Cacao Club Русе

Адрес : гр.Русе ул.Алея Възраждане

Телефон +359/896619847


Работно време : 

Всеки ден : 08:00 – 24:00

Почивен ден : Без почивен ден


Cafe Scandal Разград

Адрес : гр. Разград бул. България 13

Телефон +359/896619847 


Работно време : 

Всеки ден : 08:00 – 24:00

Почивен ден : Без почивен ден


Ресторант Улицата Разград

Адрес : гр.Разград ул.Цар Асен 10

Телефон +359/893519001


Работно време : 

Всеки ден : 08:00 – 24:00

Почивен ден : Неделя


Обедно меню :

от Понеделник до Петък 

от 11:00 – 15:00

Cafe Scandal Разград & 

Ресторант Улицата Разград

„Вип контакт“ ООД сключи административен договор BG05M9OP001-1.003-2938-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование Подкрепа за създаване на нови работни места във „Вип контакт“ ООД и има за цел разкриване на 12 работни места за безработни или неактивни лица, част от които безработни младежи до 29 годишна възраст включително, за период от една година и запазването на минимум шест работни места след приключването на проекта за период от поне една година.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 154 370.97 лв., от които 131 215.33 лв. е финансирането от Европейския социален фонд и 23 155.64 лв. от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 05.09.2017 г. с дата на приключване 05.10.2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 13 месеца.

––––––––––––––––––-www.eufunds.bg––––––––––––––––––––
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по проект BG05M9OP001-1.003-2938 „Подкрепа за създаване на нови работни места във „Вип контакт“ ООД”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „Вип контакт“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.